Latest Entries »

A
Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì
Accuse sb of sth : kết tội ai về
Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về
Apply for sth : nộp đơn
Apply to sb for sth : yêu cầu
Ask for : yêu cầu
Arrange for : sắp xếp
Attach to : gắn vào
Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì
Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai
Absorb in : say mê
Attend to : lưu tâm
nơiàArrive at (station, airport, bus stop)  nhỏ
thành phố, đấtàArrive in (London, Paris, England, France)  nước

B
Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì
Bring about : xảy ra
Bring in : giới thiệu
Bring up : giáo dục
Bring on : dẫn đến
Believe in : tin tưởng
Base on : dựa trên
Belong to : thuộc về
Beg for sth : van nài cho, xin
Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai

C
Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ
Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì
Comply with : tuân thủ
Catch sight of : trông thấy
Count on : tin cậy
Come from : xuất thân
Concentrate on : tập trung
Consist of : bao gồm
Come across : gặp gỡ tình cờ
Come off : xảy ra
Come round : viếng thăm
Come about : xảy ra
Come by : kiếm được
Cut down : giảm
Cut out : loại ra
Carry out : thực hiện
Carry over : chuyển giao
Carry on : tiếp tục
Carry off : đạt được
Change into, turn into : hóa ra

D
Dream of : mơ về
Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh)
Descend from : xuất hiện
Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào
Do up : buộc chặt
Do away : chấm dứt
Do with : có liên quan tới
Do without : không liên quan tới
Disapprove of : không tán thành
Differ from : khác với

E
Escape from : trốn thoát

F
Fight with sb for sth : đánh nhau
Fine sb for : phạt ai về

G

Give place to : nhường chỗ cho
Give way to : nhường đường cho
Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với
Get on : lên xe
Get off : xuống xe
Get out : cút khỏi, ra khỏi
Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối
Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm
Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại

K
Keep pace with : theo kịp

H
Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin
Hope for : hy vọng về

I
Infer from : suy ra từ
Insist on : nài nỉ
Introduce to sb : giới thiệu với ai

J
Join in : tham gia vào

L
Lose sight of : mất dấu
Live on : sống nhờ
Long for : mong mỏi
Lose touch with : mất liên lạc
Lose track of : mất dấu
Look forward to : mong đợi
Look at : nhìn vào
Look up : tra từ (trong từ điển)
Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm

M
Make use of : sử dụng
Make room for : dọn chỗ cho
Make a fuss over : làm ồn ào
Make allowance for : chiếu cố
Make fun of : chế nhạo
Make up : bịa ra
Make over : chuyển nhượng
Make out : phân biệt
Make up to : xu nịnh
Make off with : đi khỏi

P
Put up with : chịu đựng
Put a stop to : dừng lại
Pay a visit to : viếng thăm
Persist on : cố tình
Prefer … to : thích … hơn
Prevent….from : ngăn cản
Punish sb for : phạt ai về
Participate in : tham gia
Pay attention to : chú ý
Put on : mặc vào
Put off : trì hoãn
Put out : dập tắt
Put aside : bỏ qua một bên
Pay for sth / pay sb : trả tiền
Play on sb : chơi khăm ai
Provide sb with sth : cung cấp
Provide sth for sb : cung cấp

S
Supply sb with sth : cung cấp
Supply sth for sb : cung cấp

O
Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì
Occur to = happen to : xảy ra
Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì

S
Set off / out : khởi hành
Stand for : tượng trưng
Succeed in : thành công về

T

Take care of : chăm sóc
Take after : trông giống
Take notice of : chú ý
Take account of : chú ý đến
Take into consideration : xem xét
Take advantage of : lợi dụng, tận dụng
Take part in : tham gia
Turn up : xuất hiện, vặn to
Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ
Turn out : hóa ra
Turn in : đi ngủ
Think of sb : nghĩ về ai
Think about sth : nghĩ về cái gì
Think to oneself : tự nghĩ

W
Wait for : chờ đợi
Work for : làm việc cho ai
Work as : làm việc như là

Advertisements

Around /round chỉ việc di chuyển hoặc vị trí trong một vòng tròn hoặc đường cong

  • They sat around the fire.

  • She walked around the house.

Người Anh thường dùng around để nói về việc đi lại (di chuyển) quanh một nơi nào đó, hoặc việc đưa / phân phát đồ cho tất cả mọi người trong nhóm

  • We walked around the town. (=We went to almost all parts of the town.)

  • Could you pass the cups around, please?

Around và about

Around about có thể được dùng với nghĩa là ‘here and there’, ‘some where in’, ‘in most parts of’ hoặc các nghĩa tương tự như vậy, chứ không nói về một vị trí hay sự di chuyển cụ thể nào cả..

  • Children usually rush about/around .

  • The prince went riding about/around the country.

  • ’Where is Peter?’ ‘He must be somewhere around/about.

Around/about cũng có nghĩa tương đương với approximately (xấp xỉ)

  • She earns around/about $300 a month.

  • Around/about fifty people were present at the meeting.

*Note: After preposition, we often use V-ing

Phrasal Verbs

DO
Do away with : vứt bỏ
Do away up : buộc chặt

MAKE
Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành
Make out : viết ra, nhận ra
Make over : chuyển nhượng tài khoản
Make up to : xu nịnh
Make off with : trốn đi với
make away:tránh xa
make off with = run away with: trốn, chuồn
make preparation for st:chuẩn bị
make for the open sea:ra khơi
make for the door:đi ra cửa
make friend with sb:làm quen với ai
make use of st:tận dụng

BRING
Bring about : gây ra
Bring in : giới thiệu
Bring off : đạt được thành công
Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm
Bring on : thúc đẩy
Bring up : giáo dục

COME
Come by : ghé thăm
Come upon : thấy tình cờ
Come across : gặp gỡ tình cờ
Come about : xảy ra
Come in : vào
Come off : thành công
Come round : ghé thăm

LET
Let on : tiết lộ
Let up : thư giãn
Let off : xin lỗi
Let sb down : làm ai tuyệt vọng

CALL
Call up : triệu tập, gọi điện
Call on : ghé thăm ai
Call at : viếng thăm nơi nào
Call off : hủy bỏ

BREAK
Break down : hư hỏng xe
Break off : chấm dứt
Break up : phá hủy

CARRY
Carry on : tiếp tục
Carry over : chuyển giao
Carry off : đạt được
Carry out : thực hiện

DRAW
Draw on : tới gần
Draw up : thảo ra, vạch ra

FALL
Fall off : thu hẹp
Fall out : cãi nhau
Fall through : thất bại
Fall to : bắt đầu làm
Fall upon : tấn công
Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý

SET
Set about : bắt đầu
Set on : tấn công
Set down : viết
Set out : trình bày quan điểm
Set to : bắt đầu
Set up : thành lập